Adatkezelési tájékoztató


Adatkezelési tájékozatató

Az alábbi adatvédelmi tájékoztató értelmében az orchideaapartmanokbalatonkenese.hu weboldal tulajdonosa biztosítja a weboldal látogatóit arról, hogy adatait bizalmasan kezeli, és harmadik fél számára nem adja ki, valamint, hogy az oldal megfelel az adatfeldolgozási törvénynek, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre, valamint az egyéb adatbiztonsági jogszabályok rendelkezéseire.

A jelen tájékoztató célja, hogy biztosítsa az oldal látogatóit arról, hogy a személyes adatainak gépi feldolgozása során jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát az adatkezelő tiszteletben tartja.

1. Alapfogalmak:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2. Adatkezelő személy:

Az Ön adatait az orchideaapartmanokbalatonkenese.hu oldal tulajdonosa gyűjti és kezeli (elérhetőségek, további adatok: Impresszum).

3. Az oldal által gyűjtött és kezelt adatok:

Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalhoz és böngészhet azon, de ehhez el kell fogadnia a süti (cookie) szabályzatot, az üzenetküldés opcióhoz pedig az adatvédelmi tájékoztatót is.

Kezelt adatok:

• az Ön vezeték- és keresztneve
• elektronikus levélcíme
• weboldalának címe
• rendszer információk (IP-cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások).

4. Az adatgyűjtés célja

A weboldal tulajdonosa a megadott adatokat csak és kizárólag jogszerűen, a céloknak megfelelően használja fel a honlapon kínált funkciók megfelelő használta érdekében. Az adatok az érintett kérésére történő törlésig tároljuk és használjuk fel. Amennyiben írott formában Ön nem kéri az adatainak törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű.

5. Adattovábbítás:

A weboldal tulajdonosa az Ön személyes adatait semmilyen esetben nem adja ki harmadik fél részére! Ez alól kivételt képeznek a Magyarországi hatóságok írásban történő adatigénylései.

6. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő cégek:

Az adatok kezelését és feldolgozását a tulajdonos végzi.
A tulajdonos a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésben:
• Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:
o Google Analytics
• Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800, operációs rendszer, Windows  – Microsoft adatvédelmi elvei és további elérhetőségek.

7. Más weboldalakra irányító linkek

Az orchideaapartmanokbalatonkenese.hu weboldal néhány linkje külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak. Az orchideaapartmanokbalatonkenese.hu semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik e honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért.
Személyes adatai biztonsága érdekében olvassa el a honlapomon keresztül elért honlapok adatvédelmi tájékoztatóját.